تصویر تعدادی از شاگرداستاد مهدی محمدحسن که از قهرمانان در رشته ورزشی موی تای (بوکس تایلندی) و همچنین کیک بوکسینگ میباشند